Privacybeleid

Privacybeleid

Verantwoordelijk in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is

vidsum GmbH
Warschauer Strasse 33
10243 Berlijn – Duitsland

Web: www.vidsum.com
E-mail: contact(at)vidsum.com
Tel: +4930 447 166 45
Fax: +4930 447 166 46

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan (art. 15 DSGVO),
Corrigeren van onjuiste persoonsgegevens (Art. 16 DSGVO),
Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens (Art. 17 DSGVO),
Beperking van de gegevensverwerking, mits wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (art. 18 DSGVO),
verzet tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en
Overdraagbaarheid van gegevens, indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking of een contract met ons heeft afgesloten (art. 20 DSGVO).

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie, bijvoorbeeld bij de bevoegde toezichthoudende instantie van de federale staat van uw woonplaats of bij de instantie die verantwoordelijk is voor ons als verantwoordelijke instantie.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met hun adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Verzameling van algemene informatie wanneer u onze website bezoekt
de aard en het doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Zij worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

Zorg ervoor dat de website zonder problemen kan worden aangesloten,
Het verzekeren van een vlot gebruik van onze website,
Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en
voor andere administratieve doeleinden.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dit soort informatie wordt door ons, indien nodig, statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op het internet en de technologie erachter te optimaliseren.

Rechtsgrond:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als contractverwerkers voor de exploitatie en het onderhoud van onze website.

Opslagtermijn:

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website aan te bieden, wanneer de betreffende sessie is afgelopen.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

De verstrekking van bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kan de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat individuele diensten niet beschikbaar zijn of worden beperkt. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

 

Registratie op onze website
de aard en het doel van de verwerking:

Bij de registratie voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten worden enkele persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens (bijv. telefoonnummer en e-mailadres). Als u bij ons geregistreerd bent, kunt u toegang krijgen tot inhoud en diensten die wij alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt te allen tijde te wijzigen of te verwijderen indien nodig. Uiteraard zullen wij u ook te allen tijde informeren over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Rechtsgrond:

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Indien de registratie dient ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of ter uitvoering van precontractuele maatregelen, is een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als contractverwerkers voor de exploitatie en het onderhoud van onze website.

Opslagduur:

De gegevens worden in dit verband alleen verwerkt als de juiste toestemming is verkregen. Daarna worden ze geschrapt, voor zover er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze op te slaan. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die aan het einde van deze verklaring inzake gegevensbescherming staan vermeld.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de door ons aangeboden inhoud en diensten.

Levering van diensten tegen betaling
de aard en het doel van de verwerking:

Voor het leveren van diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht, vragen wij extra gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te kunnen uitvoeren.

Rechtsgrond:

De verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het sluiten van de overeenkomst is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagtermijn:

Wij slaan deze gegevens op in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Deze zijn over het algemeen 6 of 10 jaar om redenen van goede boekhoudkundige en fiscale wetgeving.

Voorziening is voorgeschreven of noodzakelijk:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de door ons aangeboden inhoud en diensten.

Contactformulier
de aard en het doel van de verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op een individuele communicatie met u. Hiervoor is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Dit dient om het onderzoek toe te wijzen en achteraf te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is facultatief.

Rechtsgrond:

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op een rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO).

Door het invullen van het contactformulier willen wij het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Indien u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt ten behoeve van de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagtermijn:

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek verwijderd.

Indien er een contractuele relatie tot stand komt, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw aanvraag echter alleen verwerken als u ons uw naam, uw e-mailadres en de reden van de aanvraag doorgeeft.

Gebruik van Google Analytics
de aard en het doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik te leveren. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Het doel van de gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet worden dan verdere bijbehorende diensten geleverd.

Rechtsgrond:

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Wij hebben hiervoor het bijbehorende contract met Google afgesloten.

Opslagtermijn:

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze opname.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze doorgegeven aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

voorziening is vereist of noodzakelijk:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van de toestemming:

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser toevoegen om Google Analytics te deactiveren.

In aanvulling op of als alternatief voor de Browser Add-On kunt u tracking door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen door op deze link te klikken. Dit zal een opt-out cookie op uw apparaat installeren. Dit voorkomt dat Google Analytics deze website en deze browser in de toekomst kan volgen zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

profilering:

De tracking tool Google Analytics kan worden gebruikt om het gedrag van websitebezoekers te evalueren en hun interesses te analyseren. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

Gebruik van Adobe Analytics (Omniture)
de aard en het doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Companies (hierna “Adobe” genoemd), 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland. Adobe Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Als een tracking-gegevensrecord van de browser van een websitebezoeker naar Adobe Datacenter wordt verzonden, zorgen de serverinstellingen die wij maken ervoor dat het IP-adres vóór de geolocatie wordt geanonimiseerd, dat wil zeggen dat het laatste octet van het IP-adres wordt vervangen door nullen. Voordat het trackingpakket wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervangen door individuele generieke IP-adressen.

Namens de exploitant van deze website zal Adobe deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik voor de exploitant van de website te leveren. Het door uw browser in het kader van Adobe Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Adobe.

Het toepasselijke privacybeleid van Adobe is te vinden op http://www.adobe.com/de/privacy.html.

Rechtsgrond:

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

De ontvanger van de gegevens is Adobe als de processor.

Opslagtermijn:

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze opname.

Overdracht naar derde landen:

De verwerking zal niet buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvinden.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van de toestemming:

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen. Dit aanbod vestigt echter de aandacht van de gebruikers op het feit dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Gebruikers kunnen ook het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op hun gebruik van de website (inclusief hun IP-adres) van Adobe en de verwerking van deze gegevens door Adobe voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Profilering:

De tracking tool Adobe Analytics (Omniture) wordt gebruikt om het ontwerp en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en het boekingsproces te optimaliseren. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)
de aard en het doel van de verwerking:

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in de verschillende browsers, gebruiken wij op deze website “Google Web Fonts” van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna “Google”) om de lettertypes weer te geven.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van Google-webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Door het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator tot stand gebracht. Het is theoretisch mogelijk – hoewel het op dit moment onduidelijk is of en voor welke doeleinden – dat de exploitant in dit geval gegevens van Google verzamelt.

Opslagduur:

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Webfonts.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en is onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vereiste of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet wettelijk of contractueel verplicht. Het is echter mogelijk dat het niet mogelijk is om de inhoud correct weer te geven met behulp van standaardlettertypen.

Intrekking van de toestemming:

De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. U kunt daarom bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of een JavaScript-blokkering te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

Gebruik van Adobe Typekit
de aard en het doel van de verwerking:

Wij gebruiken Adobe Typekit om onze website visueel te ontwerpen. Typekit is een dienst van Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; hierna “Adobe”) die ons toegang geeft tot een lettertypebibliotheek. Om de door ons gebruikte lettertypen op te nemen, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de Verenigde Staten en het voor onze website vereiste lettertype downloaden. Hierdoor krijgt Adobe de informatie dat uw IP-adres werd gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Voor meer informatie over Adobe Typekit verwijzen wij u naar het privacybeleid van Adobe, dat u kunt vinden op https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van Adobe Typekit en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Adobe is uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Door het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator tot stand gebracht. Voor informatie over het gebruik van uw gegevens door Adobe Typekit Web Fonts kunt u terecht op https://typekit.com/ en verwijzen naar het Adobe Typekit Privacybeleid: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Opslagduur:

We verzamelen geen persoonlijke informatie door het opnemen van Adobe Typekit Web Fonts.

Overdracht naar een derde land:

Adobe is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement, die garandeert dat Adobe voldoet aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Vereiste of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet wettelijk of contractueel verplicht. Het kan echter niet worden verstrekt zonder de juiste weergave van het standaardlettertype.

Gebruik van Google Maps
de aard en het doel van de verwerking:

Op deze website maken we gebruik van de diensten van Google Maps. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna “Google”). Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en stelt u in staat om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken.

Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de Google Privacy Notice. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens wijzigen in het centrum voor gegevensbescherming.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Door het bezoeken van de website ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

Als u de opdracht niet in uw profiel bij Google wilt hebben, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op basis van behoefte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Opslagtermijn:

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Maps.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze doorgegeven aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van de toestemming:

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen uitschakelen. In dit geval zult u echter niet of slechts beperkt gebruik kunnen maken van onze website.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Geïntegreerde YouTube-video’s
de aard en het doel van de verwerking:

Op sommige van onze websites embedden we YouTube-video’s De exploitant van de bijbehorende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hierna “YouTube”). Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit zal YouTube vertellen welke pagina’s u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen van uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy). Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze doorgegeven aan het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Het telefoontje van YouTube brengt automatisch een verbinding met Google tot stand.

Opslagtermijn en intrekking van de toestemming:

Als u de opslag van cookies voor het Google Ad-programma hebt gedeactiveerd, hoeft u niet met dergelijke cookies rekening te houden, zelfs niet als u YouTube-video’s bekijkt. YouTube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming op “YouTube” is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze doorgegeven aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vereiste of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Google AdWords
de aard en het doel van de verwerking:

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De werkmaatschappij van Google AdWords diensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u onze website heeft bereikt via een door Google geplaatste advertentie, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina’s op onze site bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Als gevolg daarvan kunnen cookies niet worden getraceerd op de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van Google AdWords en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder uw IP-adres, aan Google in de VS doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

Ons bedrijf bevat geen informatie van Google waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd.

Opslagtermijn:

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze doorgegeven aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van de toestemming:

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u de instelling van een cookie die nodig is voor dit doel weigeren – bijvoorbeeld door uw browserinstellingen te wijzigen om de automatische instelling van cookies in het algemeen uit te schakelen of om uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “googleleadservices.com” worden geblokkeerd.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen, tenzij u meetgegevens wilt vastleggen. Als u al uw cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out cookie opnieuw instellen.

Vereiste of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Gebruik van Google Remarketing
de aard en het doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Het bedrijf dat de diensten van Google Remarketing exploiteert is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna “Google”).

De functie wordt gebruikt om op interesse gebaseerde advertenties te presenteren aan websitebezoekers binnen het Google advertentienetwerk. In de browser van de bezoeker wordt een zogenaamde “cookie” opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij websites oproept die tot het Google-reclame-netwerk behoren. Op deze pagina’s kan de bezoeker reclame krijgen met betrekking tot inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google.

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Remarketing en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder uw IP-adres, aan Google in de VS doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

Ons bedrijf bevat geen informatie van Google waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd.

Intrekking van de toestemming:

Volgens eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens. Als u de remarketingfunctie van Google nog steeds niet wilt gebruiken, kunt u deze deactiveren door de juiste instellingen te maken op https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesse gebaseerde reclame via het advertentienetwerkinitiatief deactiveren door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

Vereiste of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang tot de website uitschakelt, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de modernste coderingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

Wijziging van onze voorschriften inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming is dan van toepassing op uw hernieuwd bezoek.

Online marketing en partnerprogramma’s

Amazonepartnerprogramma

De exploitanten van de sites nemen deel aan het Amazon EU-partnerprogramma. Op onze pagina’s integreert Amazon advertenties en links naar de Amazon.de site, waar we geld kunnen verdienen door de reclamekosten te vergoeden. Amazon gebruikt hiervoor cookies om de herkomst van de bestellingen te kunnen traceren. Hierdoor herkent Amazon dat u op de partnerlink op onze website heeft geklikt.

De opslag van “Amazonekoekjes” is gebaseerd op Art. 6 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft hier een legitiem belang bij, aangezien de hoogte van de vergoeding van zijn affiliate alleen via de cookies kan worden bepaald.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Andere affiliatieprogramma’s

vidsum GmbH is ook deelnemer aan diverse andere partnerprogramma’s van affili.net, awin.com, zanox.de, performancehorizon.com en nog veel meer.
Op landingspagina’s, microsites en linkoverzichten worden links naar verschillende platformen aangeboden, die op hun beurt gebruik maken van cookies. De exploitanten van de respectievelijke platforms zijn verantwoordelijk voor het privacybeleid. vidsum GmbH maakt geen gebruik van haar eigen cookies.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem direct contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming binnen onze organisatie:

Aimo Brookmann

De verklaring inzake gegevensbescherming werd opgesteld met de hulp van activeMind AG, de deskundigen voor externe gegevensbeschermingsfunctionarissen (Versie #2019-04-10).